DOKUMENTY

Działanie każdej instytucji reguluje szereg dokumentów uwzględniających ogólne przepisy prawne i charakter danej placówki. Podstawowym takim dokumentem dla każdej szkoły jest StatutUszczegółowieniem pewnych statutowych zapisów jest Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) wraz z Przedmiotowym Systemem Oceniania (PSO).

Dodatkowo na terenie szkoły obowiązuje szereg regulaminów, służących bezpiecznej nauce i pracy w szkole.

Funkcjonowanie szkoły w obszarach opiekuńczo-wychowawczych szczegółowo opisuje Koncepcja Pracy Szkoły oraz szkolny Program Wychowawczy.