DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja Dostępności
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.sp80.poznan.pl.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-10.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy publikowane na stronie nie posiadają napisów dla niesłyszących w związku z publikacją w zewnętrznych serwisach (głównie You Tube)
  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Macudziński, adres poczty elektronicznej: kontakt@sp80.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu szkoły +48618610524. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Budynek szkoły składa się z budynku z czterema kondygnacjami oraz z dwóch budynków z jedną kondygnacją połączonych z głoównym budynkiem łącznikami. Do budynków prowadzą trzy wejścia. Wejście główne (od strony ulicy Kłuszyńskiej) posiada schody –  bez możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim. Wejściem od strony boiska szkolnego przy stołówce lub przy sali gimnastycznej mogą wjechać osoby na wózku inwalidzkim, a po pokonaniu kilku stopni schodów osoby te mogą poruszać się po parterze budynku. Jest na parterze dostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne wyposażone jest w domofon.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W obu budynkach znajduje się wyłącznie wizualna informacja na temat rozkładu pomieszczeń.

Dla osób poruszających się na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na pierwszym i drugim piętrze budynku. Szkoła nie posiada platformy, windy, która umożliwiałaby dostęp do wszystkich pomieszczeń. Osoba na wózku lub mająca problemy z poruszaniem się, która przebywa na parterze budynki ma możliwość wejścia do sekretariatu szkoły. W przypadku konieczności załatwienia sprawy służbowej istnieje możliwość dokonania tychże czynności przy wejściu do szkoły w asyście pracownika administracji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.