KADRA

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy:
Lucyna Fabrowska-Cieślak
Ewa Nowak
Anna Szymczak
Michał Wojnarowski

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

Nasza świetlica czynna jest 6.30 – 17.00:
 • przed lekcjami w godzinach 6.30 – 9.00,
 • po lekcjach w godzinach 11.30 – 17.00,
 • w czwartek z uwagi na zajęcia na basenie, świetlica działa w godzinach:6.30 – 9.00 i 10.00 – 17.00.

SALE ŚWIETLICY

W godzinach porannych, a także w godzinach popołudniowych 16.00 – 17.00
wszystkie dzieci korzystające z opieki świetlicowej przebywają w sali nr 101.

Po zakończeniu zajęć lekcyjnych dzieci przebywają w następujących salach:
 • nr 101 – dzieci z klas 1a i 1b, 
 • nr 14 – dzieci z klas 2a i 4a,
 • nr 05 – świetlica dolna – dzieci z klas 3a, 3b.
 • nr 03 – sali zabaw (w miarę potrzeb).

Każdego dnia działania wychowawców świetlicy służą zapewnieniu bezpieczeństwa i tworzeniu warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi naszychpodopiecznych, dlatego możliwy jest – w miarę potrzeb – inny przydział dzieci do sal.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

Coraz więcej dzieci i coraz dłużej przebywa w naszej świetlicy dlatego wszyscy – dyrekcja, nauczyciele – troszczymy się o to, by była miejscem, w którym można miło i pożytecznie spędzić czas.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im sprzyjających warunków wszechstronnego rozwoju.

Zadania świetlicy szkolnej
 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
 • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
 • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 • Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
 • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły. 

ZASADY ZACHOWANIA W ŚWIETLICY

 • Jesteśmy wobec siebie pomocni i życzliwi – dzielimy się zabawkami tak, aby każdy miał możliwość zabawy tym co lubi. 
 • Szanujemy innych – wszystkie nasze sprawy załatwiamy w pokojowy sposób. 
 • Bawimy się i pracujemy w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 • Odpowiadamy za to, co zrobiliśmy i powiedzieliśmy - przyznajemy się do popełnionych błędów.
 • Aktywnie uczestniczymy w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę.
 • Dbamy o porządek w sali, troszczymy się o sprzęt i wygląd świetlicy.
 • Wychodzimy ze świetlicy tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

W świetlicy dzieci mają czas na odpoczynek, a więc na swobodną zabawę, rozrywkę, czy nawiązywanie kontaktów z kolegami i koleżankami.

Każdego dnia dzieci mają zapewnione warunki do rekreacji, zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, bądź w sali zabaw.

Codziennie w świetlicy dzieci mają okazję do działania w różnych obszarach – wychowawcy świetlicy organizują zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci oraz wspierające uczniów z trudnościami.

Wśród naszych propozycji znajdują się zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, czytelnicze, rozrywki umysłowe. 

INFORMACJE NA TEMAT DOBROWOLNEJ SKŁADKI RODZICÓW NA RZECZ ŚWIETLICY 

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu organizacyjno - informacyjnym, Rada Rodziców założyła konto bankowe, na które można dobrowolnie wpłacać składkę na potrzeby świetlicy. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane będą na zakup materiałów do prac plastycznych i technicznych, gier, zabawek, układanek, sprzętu sportowego, książek do biblioteczki świetlicowej oraz drobnych nagród i słodyczy.

W bieżącym roku szkolnym ustalona przez rodziców składka wynosi 10 zł miesięcznie. Wpłat można dokonywać co miesiąc, raz lub dwa razy w roku na konto: 
PKO BP SKO przy Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu
53 10 20 4027 0000 1702 1322 1009 .
Przy wpłacie składki prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
                                                                                                                       

DOKUMENTY

1. Regulamin świetlicy (do pobrania).
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej (do pobrania).
3. Upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka (do pobrania).
4. Oświadczenie – jednorazowe samodzielne wyjście dziecka (do pobrania)

Niektóre prace wykonane podczas zajęć świetlicowych...