DOKUMENTY
Działanie każdej instytucji reguluje szereg dokumentów uwzględniających ogólne przepisy prawne i charakter danej placówki. Podstawowym takim dokumentem dla każdej szkoły jest Statut

Dodatkowo na terenie szkoły obowiązuje szereg regulaminów, służących bezpiecznej nauce i pracy w szkole.

Funkcjonowanie szkoły w obszarach opiekuńczo-wychowawczych szczegółowo opisuje Koncepcja Pracy Szkoły oraz szkolny Program Wychowawczy.

STATUT SZKOŁY

Statut szkoły jest dokumentem prawnym, który reguluje funkcjonowanie instytucji (także szkoły). 
Znajdziemy w nim m.in.:
  • wewnetrzną strukturę szkoły;
  • informacje na temat mienia i finansów szkoły;
  • cele jej istnienia;
  • opis kompetencji dyrektora, organów wewnątrzszkolnych (np. Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorzadu Uczniowskiego);
  • zasady naboru dziaci oraz ich prawa i obowiązki;
  • charakterystykę miejsc wspomagających realizację zadań szkoły takich jak np. biblioteka, świetlica czy stołówka;
  • system zasad normujących życie szkolne (np. dotyczących nagradzania, oceniania, usprawiedliwiania nieobecności uczniów, przyznawania pomocy socjalnej, zapewnienia opieki śródlekcyjnej, organizowania wycieczek, współpracy rodziców z nauczycielami).

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym znacznie większa." 
(Kornel Makuszyński) 
Chociaż podstawowym zadaniem każdej szkoły jest edukacja młodego pokolenia, jednak równie istotną funkcją jest wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci. Dlatego jednym z istotnych dokumentów jest Program Wychowawczy Szkoły.

Obok charakterystyki szkoły, jako środowiska, w którym dokonują się procesy wychowawcze, znajdziecie tu Państwo szereg informacji na temat celów działalności wychowawczej szkoły, promowanych wartości, form i metod ich kształtowania. 

W programie  określone są także powinności szkoły w zakresie wychowania, w tym uroczystości szkolne, kółka zainteresowań, konkursy itp. .

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Koncepcja Pracy Szkoły to dokument, który precyzuje kierunek jej funkcjonowania oraz określa obszary działalności, na które będzie położony szczególny nacisk. 

Dowiedzą się Państwo jak szkoła ma się rozwijać, jakie działania będą podejmowane w celu osiągnięcia wyznaczonego obrazu szkoły, jej funkcji i zadań, które przed nią stoją.

Hasło streszcza główne zadania szkoły w dziedzinie nauczania i wychowania. Ich celem jest kształtowanie dobrego, wrażliwego, mądrego człowieka przygotowanego do przyszłych ról życiowych.
„Szkoła bezpieczna, skuteczna, przyjazna.”

REGULAMINY

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZASADY OCENIANIA

JĘZYK ANGIELSKI
PRZYRODA
BIOLOGIA
GEOGRAFIA
JĘZYK POLSKI
JĘZYK NIEMIECKI
HISTORIA
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
MATEMATYKA
CHEMIA
FIZYKA
INFORMATYKA
PLASTYKA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
RELIGIA

BEZPIECZNA SZKOŁA

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Dokument został opracowany w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły, do realizacji począwszy od września 2017r.