POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Logopeda w naszej placówce zajmuje się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.
Najczęstsze problemy, z którymi zmagają się dzieci to: niska sprawność artykulacyjna (w tym funkcje prymarne), słuchowa oraz oddechowa. W związku z tym działania, które podejmuje logopeda to między innymi:
- badania przesiewowe
- diagnozy logopedyczne
- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w tym: kształtowanie prawidłowej mowy, korygowane zaburzeń mowy, wzbogacanie słownictwa, stymulowanie rozwoju poznawczego, językowego, motorycznego, stymulowanie słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej, doskonalenie wymowy ukształtowanej,
- podejmowanie działań profilaktycznych
- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i rodziców

Zajęcia terapii logopedycznej – co i jak?
Są to zajęcia prowadzone indywidualnie lub w małej grupie (do czterech uczniów). Na zajęcia kwalifikowane są przez logopedę dzieci z wadami wymowy lub innymi zaburzeniami mowy. Terapia rozpoczyna się po rozpoznaniu potrzeb dziecka i postawieniu diagnozy logopedycznej. Opieka logopedyczna obejmuje: zajęcia profilaktyczne, zajęcia terapii logopedycznej, porady i konsultacje dla rodziców i uczniów. Uczniowie objęci zajęciami logopedycznymi są zobowiązani do przynoszenia zeszytu, który pozwala na aktywną pracę w domu. Kluczem do uzyskania efektów jest utrwalanie nowo nabytych wzorców mowy.