W menu eGaleria (u góry strony) znajduje się e-Galeria prac plastycznych uczniów

STREFA KONKURSOWA
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego on-line
dla klas 1-3
„Pocztówka z Wielkiej Brytanii”

Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:
1. Zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się kulturą krajów anglojęzycznych.
2. Popularyzowanie kultury Wielkiej Brytanii.
3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu.

Założenia organizacyjne

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3.
2. Prace wykonane na konkurs muszą być pracami własnymi uczniów.
3. Prace powinny być wykonane w formacie A4.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
5. Tematyka prac powinna dotyczyć zabytków, atrakcji, cech charakterystycznych związanych z Wielką Brytanią.
6. Każda praca powinna być podpisana na stronie tytułowej angielską nazwą przedstawionych zabytków, atrakcji itp.
7. Uczniowie zgłaszają prace konkursowe on-line.
8. Czas trwania konkursu: do 4 grudnia 2020 r.
9. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Szkoły.


Ocena prac konkursowych

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel plastyki oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
2. Kryteria oceny ustalone zostaną w następujący sposób:
1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) stopień trudności wykonania,
5) poprawność językowa.

Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej 11 grudnia 2020 r.
2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły.
3. Prace uczniów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w holu Szkoły.
4. Organizatorzy przyznają trzy nagrody główne oraz wyróżnienia.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.