AKTUALNOŚCI

Komunikat Dyrektora w sprawie próbnych egzaminów ósmoklasistów

Szanowni Rodzice i drodzy Uczniowie

proszę o zapoznanie się z

Komunikatem

Dyrektora szkoły Podstawowej nr 80

im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

z dnia 12 marca 2021 roku

 

 

W dniach od 17 do 19 marca 2021 roku odbędą się testy diagnostyczne (próbne egzaminy ósmoklasisty).

 

17 marca 2021 roku z języka polskiego (czas trwania pracy ucznia 120 minut, uczniowie z czasem przedłużonym pracują 180 min.)

18 marca 2021 roku z matematyki (czas trwania pracy ucznia 100 min. – czas dla uczniów z czasem przedłużonym 150 min.)

19 marca 2021 roku z języka angielskiego (czas trwania pracy ucznia 90 minut – czas dla uczniów z czasem przedłużonym 135 minut.)

19 marca 2021 roku z języka niemieckiego  (czas trwania pracy ucznia 90 minut – czas dla uczniów z czasem przedłużonym 135 minut.)

 1. 1.        Uczniowie przychodzą do szkoły uroczyście ubrani.
 2. 2.        Przynoszą legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
 3. 3.        Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 4. 4.        Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 5. 5.        Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
 6. 6.        Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą i salą.
 7. 7.        Wrażeniami po teście uczniowie mogą się dzielić między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
 8. 8.        Zdający wchodzą do szkoły różnymi wejściami i o rożnych godzinach (zgodnie z rekomendacjami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej): wejściem głównym, od strony boiska wejściem przy auli, od strony boiska wejściem przy sali gimnastycznej. Miejsce wejścia oraz godziny wejścia do szkoły zależy od sali, w której piszą test diagnostyczny.
 9. 9.        Po zakończonym teście uczniowie wracają do domu.
 10. 10.    Proszę o zapoznanie się z:

Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych

1.1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

1.2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) uczniowie

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie testu diagnostycznego (np. komputery, sprzęt medyczny)

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli w szkole odbywają się np. zajęcia uczniów klas I–III albo konsultacje z uczniami klasy VIII lub ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania  wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

1.6. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowie nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

1.7. Cudzoziemcy przystępujący do danego testu diagnostycznego, którym jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.

1.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.

1.9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do testów diagnostycznych.

 

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

 

2.3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

 

2.4. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu

diagnostycznego, podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany

test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos,

kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu

niezbędnego odstępu.

 

2.5. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe –

mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu

miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu,

siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych

w przeprowadzanie testu w danej sali).

 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1. Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2 dostępne są na stronie internetowej GIS: www.gov.pl/web/koronawirus.

3.2. Przy wejściu do szkoły  umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%).

 

3.3. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny.

 

3.4. Ławki w sali  ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

 

3.5. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

1) E8 z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD

2) sytuacje, w których sale są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

 

3.6. Sale będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie testu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po teście, dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli uczestniczących w przeprowadzaniu testu diagnostycznego.

3.7. Ławki oraz krzesła w sali będą dezynfekowane przed i po każdym teście diagnostycznym.

3.8. Na terenie szkoły wyznaczone i przygotowane jest  pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 – sala 19 na parterze.

 1. 11.    Testy diagnostyczne będą sprawdzane przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu:

1.1. Z języka polskiego: p. Aleksandrę Ratajewską, p. Lidię Waliszewską, p. Łukasza Kucharskiego.

1.2. Z  matematyki: p. Dorotę Michniewską, p. Joannę Ostrowską.

1.3. Z języka angielskiego: p. Katarzynę Małecką, p. Marię Bobrowską.

1.4. Z języka niemieckiego: p. Paulinę Wasiewicz.

Z poważaniem

Aldona Rożnowska