Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Szanowni Rodzice,

wyraziliście Państwo wolę przysłania dzieci na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej skanu oraz podpisanych oświadczeń na pocztę internetową szkoły sp80poznan@gmail.com (w tytule proszę napisać „Konsultacje”) lub wrzucenie dokumentów do przygotowanej skrzynki na korespondencję z napisem KONSULTACJE w przedsionku szkoły do czwartku 28 maja 2020 roku. 
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na konsultacje w szkole w czasie reżimu sanitarnego.
W piątek 29 maja 2020 roku zostanie przesłany harmonogram konsultacji.
Uczniowie korzystający z konsultacji na terenie szkoły biorą także udział w zdalnym kształceniu na odległość.
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na konsultacje w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły , co najmniej jeden dzień przed planowaną datą konsultacji. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać Konsultacje) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Konkurs fotograficzny pt. „Piękno przyrody Wielkopolski”

  1.   Celem konkursu jest:

 

  • pokazanie piękna otaczającej nas przyrody, jej zagrożeń  i potrzeby ochrony;
  • ukazanie stanu przyrody – flory i fauny, zwrócenie uwagi na piękno przyrody a zwłaszcza siedlisk, w których występują ginące, chronione gatunki roślin i zwierząt, pokazanie ich zagrożeń przez umiejętne sfotografowanie i dowolną interpretację;
  • poszukiwanie ciekawych tematów fotograficznych z zakresu ochrony przyrody a także środowiska i krajobrazu;
  • promowanie ochrony przyrody przed różnego rodzaju zagrożeniami ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i jego okolic;
  • aktywne poznawanie stanu środowiska, jego zagrożenia i ochrony ze strony czynników antropogennych;
  • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży i tym samym poszerzenie wiedzy zdobytej w szkole;
  • rozwijanie artystycznego spojrzenia na przyrodę i środowisko;

przybliżenie problematyki stanu zagrożenia i ochrony przyrody oraz środowiska.

 

 fot

 

 

  1.  Przedmiotem konkursu powinny być samodzielnie wykonane prace fotograficzne, wyklucza się współautorstwo.
  2. Przedstawione prace fotograficzne muszą posiadać swoją dokumentację: część fotograficzną i opisową. Powinna ona stanowić jedną całość.

 

 3. Wymagana część fotograficznazdjęcie w formacie minimum A4

            (21 cm x  30 cm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora uczniowie dostarczają do 15 września 2017 do          opiekuna konkursu – Dorota Szukała.

 4. Wymaganą część opisową - kartę udziału w konkursie - uczniowie otrzymają we wrześniu po dostarczeniu zdjęcia do opiekuna konkursu – Dorota Szukała

Na karcie udziału umieszczą następujące dane:

- tytuł zdjęcia z krótką charakterystyką,

- miejsce jego wykonania,

- datę (dzień, miesiąc, rok) jego wykonania,

- dane o autorze (imię i nazwisko autora prac).

 5.  Prace konkursowe wraz z wypełnionymi/opisanymi kartami udziału nauczyciel/opiekun przekazuje dalej.

 

Czekamy na Wasze wspaniałe prace.

                                                        opiekunowie  konkursu Dorota Szukała Joanna Biegańska

                                                                                            pod patronatem  Biblioteki Ekologicznej