AKTUALNOŚCI

Szczęśliwy Numerek w szkole od 25 lutego!

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zostaje wprowadzony w naszej szkole "Szczęśliwy Numerek".
Akcja rozpocznie się 25 lutego 2019 r. Na szkolnej tablicy przy wejściu będzie wywieszony plakat z numerkiem wylosowanym na dany dzień.Oto regulamin "Szczęśliwego Numerka":


 1. Szczęśliwy numerek jest przypisany numerowi z dziennika lekcyjnego.
 2. Szczęśliwy numerek jest losowany codziennie jeden i obowiązuje w danym dniu.
 3. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.
 4. Nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka, czy musi zaliczyć daną niezapowiedzianą kartkówkę.
 5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela.
 6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.
 7. Uczeń posiadający danego dnia Szczęśliwy Numerek ma obowiązek grzecznie poinformować o tym nauczyciela przy sprawdzaniu obecności.
 8. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu codziennie rano.
 9. Osoba ze Szczęśliwym Numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.
 10. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych i aktywności na lekcji.
 11. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z niezapowiedzianych kartkówek z bieżącej lekcji.
 12. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
 13. Jeżeli uczeń bądź klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi lub klasie. Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji pozostałych nauczycieli.
 14. Regulamin Szczęśliwego Numerka Szkoły Podstawowej nr 80 im. w Poznaniu wchodzi z dniem 25 lutego 2019r. Każdy uczeń i nauczyciel są zobowiązani do przestrzegania ww. zasad.

 

Z poważaniem Samorząd Uczniowski

 

Regulamin do pobrania w zakładce Samorząd uczniowski.