AKTUALNOŚCI

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach. Ważne informacje dla rodziców

Edukacja, integracja i bezpieczeństwo – to główne cele nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostaną objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (szkoły ponadpodstawowe) w polskim systemie oświaty – analogicznie jak uczniowie polscy. Naukę online będą mogli realizować wyłącznie uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 uczą się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty. Świadczenie rodzinne 800+ i Dobry Start  będzie wypłacane uchodźcom z Ukrainy pod warunkiem, że ich dziecko będzie w tzw. zerówce, szkole podstawowej czy szkole ponadpodstawowej. 

Od pierwszych dni pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę Polska przyjmuje uchodźców zza wschodniej granicy. Bezprecedensowe zaangażowanie społeczeństwa i państwa polskiego w pomoc obywatelom Ukrainy jest doceniane na całym świecie. Ta pomoc będzie kontynuowana i usprawniana.

Szacuje się, że tylko w pierwszych 3 miesiącach wojny ponad 3 mln osób z Ukrainy przybyło do Polski, z czego 43% stanowiły dzieci i młodzież do 17 roku życia. Niestety, trudno jest dokładnie ustalić, ile z tych osób zostało w Polsce, ile wyjechało, udając się w różnych kierunkach. Ponadto, rodzice wielu dzieci, licząc na szybki powrót do Ukrainy, nie zapisali ich do polskich szkół. Po ponad dwóch latach te dzieci nadal pozostają poza polskim systemem edukacji, nieznane są ich potrzeby, ani problemy. Tymczasem to właśnie ci młodzi ludzie mogą w przyszłości odbudowywać Ukrainę lub wspierać rozwój Polski, jeśli zdecydują się w niej pozostać. Oba kraje będą potrzebować dobrze wykwalifikowanych pracowników w różnych gałęziach gospodarki.

 

Czy to konieczne? Dlaczego wprowadzamy nowe rozwiązania prawne?

 

Edukacja jest prawem każdego dziecka. Dobra edukacja to szansa na dobrą przyszłość. Polska szkoła jest odpowiednio przygotowana, by przyjąć dzieci przybyłe z Ukrainy, zapewnić im odpowiednie wsparcie, opiekę i bezpieczeństwo.

Brak edukacji, to nie tylko brak wiedzy, to także trudności z integracją, z odnalezieniem się w kraju zamieszkania, a także, w przyszłości, problemy ze znalezieniem pracy i odpowiednim funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Nie możemy pozwolić na odebranie dzieciom szansy na dobre życie, musimy zadbać o ich edukację, bezpieczeństwo, dobrostan. Dzieci te mogą w przyszłości budować zarówno Ukrainę, jak i Polskę.

 

Edukacja, integracja, bezpieczeństwo

 

Szkoła to miejsce, w którym nie tylko zdobywa się wiedzę, przygotowuje się do podejmowania pracy zawodowej, ale także nawiązuje relacje, poznaje potrzeby i problemy rówieśników. Dzieci z Ukrainy w polskiej szkole zachowają swoją tożsamość narodową i kulturową. Dzięki wsparciu asystentów międzykulturowych nie muszą obawiać się bariery językowej. Dzieci niechodzące do szkoły narażone są na różnego rodzaju zagrożenia, są bardziej podatne na kryminalizację i wykorzystywanie (np. do różnego rodzaju nielegalnych prac). Tym negatywnym zjawiskom musimy zapobiegać.

 

Ważne zmiany w przyznawaniu świadczenia 800+ i Dobry Start

 

Wypłata świadczenia 800+ oraz Dobry Start uzależniona będzie od realizacji obowiązku edukacji w polskiej szkole.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki (szkoły ponadpodstawowe) wejdzie w życie 1 września 2024 r. Prosimy, by rodzice nie zwlekali z posłaniem swoich dzieci do szkoły. Wypłata wyżej wymienionych świadczeń będzie możliwa przy spełnieniu warunku uczestnictwa w polskim systemie edukacji.

 

Działamy wspólnie

 

Działania, których celem jest dobro dzieci uchodźczych podejmowane są w uzgodnieniu ze stroną ukraińską. Wszystkim nam bardzo zależy na dobru dzieci.

 

Jakie inne korzyści przynosi nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?

 

Dzieci z Ukrainy nadal będą miały możliwość nauki języka polskiego dodatkowo – minimum 4 godziny w tygodniu.  Okres dodatkowej bezpłatnej nauki zostanie wydłużony do 36 miesięcy.

Dla nauczycieli przewidziane są dodatkowe szkolenia, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.

Dzieci będą miały możliwość korzystania z pomocy asystenta międzykulturowego. Przewidywane jest wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły.

 

Jakie są wyjątki w procesie nauczania dla Ukraińców?

 

W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie uczący się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty nie będą objęci obowiązkiem uczęszczania do polskich szkół. Mogą dokończyć edukację w formule online.

Uczniowie w polskiej klasie 8. nie będą musieli zdawać egzaminu z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna kampanię informacyjną dotyczącą nowych rozwiązań. Prosimy wszystkie media, organizacje pozarządowe, a także rodziny ukraińskie o wsparcie w rozpowszechnianiu najważniejszych informacji w sprawie obecności dzieci w szkole.

 


 

Учні з України в польських школах. Важлива інформація для батьків

 

Освіта, інтеграція та безпека – це основні цілі змін до закону про допомогу громадянам України. З 1 вересня 2024 року діти біженців з України будуть охоплені обов’язковою річною дошкільною підготовкою, обов’язковою шкільною освітою (тобто обов’язковим відвідуванням 8-річної початкової школи) і обов’язком навчання (післяпочаткові школи) у польській освітній системі – аналогічно як польські школярі. Дистанційно зможуть навчатися лише ті  учні, які у 2024/2025 навчальному році навчаються у випускному класі закладів загальної середньої освіти що функціонують в українській системі освіти.  Сімейна допомога «800+» і «Добрий старт» будуть виплачуватися біженцям з України за умови, що їхня дитина відвідує, так званий, нульовий клас (1-річну дошкільну підготовку), початкову або післяпочаткову школу. 

З перших днів повномасштабного нападу Росії на Україну Польща приймає біженців з-за свого східного кордону. Безпрецедентна участь польської громадськості і держави у допомозі громадянам України високо цінується в усьому світі. Ця допомога буде продовжуватися і вдосконалюватися. 

За оцінками, лише за перші 3 місяці війни до Польщі прибуло понад 3 мільйони осіб з України, 43% з яких – діти та молодь віком до 17 років. На жаль, важко точно встановити, скільки з них залишилося в Польщі, а скільки виїхало, роз’їхавшись у різних напрямках. Крім того, батьки багатьох дітей, сподіваючись швидко повернутися в Україну, не записали їх до польських шкіл. Після більш ніж двох років ці діти все ще залишаються поза польською системою освіти, їхні потреби та проблеми невідомі. Тим часом, саме ці молоді люди можуть в майбутньому відбудовувати Україну або підтримувати розвиток Польщі, якщо вони вирішать залишитися. Обидві країни потребуватимуть висококваліфікованих працівників у різних галузях економіки.

Чи це справді необхідно? Чому ми запроваджуємо нові правові рішення?

Освіта – це право кожної дитини. Хороша освіта – це шанс на хороше майбутнє. Польські школи належним чином підготовлені до прийому дітей, які приїжджають з України, щоб забезпечити їм належну підтримку, турботу та безпеку. 

Відсутність освіти – це не лише брак знань, це також труднощі з інтеграцією, з пошуком свого шляху в країні проживання, а в майбутньому – проблеми з працевлаштуванням і нормальним функціонуванням у суспільстві.

Ми не можемо допустити, щоб діти були позбавлені шансу на хороше життя, ми повинні подбати про їхню освіту, про їхню безпеку, про їхнє благополуччя. Ці діти в майбутньому можуть розбудовувати і Україну, і Польщу. 

 

Освіта, інтеграція, безпека

 

Школа – це місце, де людина не лише здобуває знання та готується до майбутньої професійної діяльності, але й налагоджує стосунки, дізнається про потреби та проблеми своїх ровесників. Українські діти в польській школі збережуть свою національну та культурну ідентичність. Завдяки підтримці міжкультурних асистентів їм не доведеться боятися мовного бар’єру. Діти, які не ходять до школи, наражаються на різні ризики, вони більш схильні до правопорушень та використання (наприклад, змушування до різних видів нелегальної роботи). Цим негативним явищам необхідно запобігати.

 

Важливі зміни у наданні допомоги «800+» та «Добрий старт»

 

Виплата допомоги «800+» та «Добрий старт» буде залежати від виконання обов’язку навчання в польській школі.
Обов’язкова річна дошкільна підготовка, обов’язкова шкільна освіта (тобто обов’язкове відвідування 8-річної початкової школи) і обов’язок навчання в післяпочатковій школі набудуть чинності з 1 вересня 2024 р. Просимо батьків не зволікати з відправкою дітей до школи. Виплата вищезазначених допомог буде можлива за умови участі в польській системі освіти.

Діємо разом

Діяльність, спрямована на добробут дітей біженців, здійснюється в узгодженні з українською стороною. Нам усім дуже важливо дбати про благополуччя дітей.

 

Які ще переваги дають зміни до закону про допомогу громадянам України?

 

Діти з України і надалі матимуть можливість додатково вивчати польську мову – мінімум 4 години на тиждень.  Період додаткового безкоштовного навчання буде продовжено до 36 місяців.

Для вчителів буде забезпечено додаткове навчання, психологічну та педагогічну підтримку.

Діти матимуть можливість користуватися допомогою міжкультурного асистента. Передбачена фінансова підтримка органів управління школами.

 

Які винятки в освітньому процесі передбачені для українців?

 

У 2024/2025 навчальному році учні,  які навчаються у випускному класі закладів загальної середньої освіти, що функціонують в українській системі освіти, не будуть зобов’язані відвідувати польські школи. Вони можуть завершити свою освіту дистанційно.

Учні 8 класу польської школи не муситимуть складати іспит з польської мови на  підсумковому іспиті за восьмий клас.

Міністерство національної освіти розпочинає інформаційну кампанію щодо нових рішень. Ми просимо всі засоби масової інформації, громадські організації, а також українські родини підтримати поширення найважливішої інформації про відвідування дітьми школи.

 


 

Украинские ученики в польских школах. Важная информация для родителей

 

Образование, интеграция и безопасность – таковы основные цели поправок к Закону о помощи гражданам Украины. С 1 сентября 2024 года дети беженцев из Украины будут подлежать обязательной годовой подготовке в детском саду, школьной обязанности  и обязательному обучению (средние школы) в польской системе образования – аналогично польским школьникам. Онлайн-обучение будет доступно только тем ученикам, которые в 2024/2025 учебном году учатся в школе, работающей в системе образования Украины, в последнем классе в школе.
Семейное пособие 800+ и Dobry Start  будут выплачиваться беженцам из Украины при условии, что их ребенок посещает так называемые дошкольные учреждения (нулевой класс), начальную или среднюю школу. 

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Польша принимает беженцев из-за восточной границы. Беспрецедентная готовность польского общества и государства помочь гражданам Украины высоко оценена во всем мире. Эта помощь будет продолжаться и улучшаться.

Только за первые три месяца войны, по оценкам, в Польшу приехало более 3 миллионов человек из Украины, 43% из которых составляли дети и подростки до 17 лет.

К сожалению, трудно точно определить, сколько из этих людей осталось в Польше, а сколько уехало, разойдясь в разные стороны.

Кроме того, родители многих детей, в надежде на быстрое возвращение в Украину, не записывали их в польские школы. Спустя более двух лет эти дети все еще остаются вне польской системы образования, их потребности и проблемы неизвестны. Между тем именно эти молодые люди могут в будущем восстановить Украину или поддержать развитие Польши, если они решат остаться здесь.

Обе страны будут нуждаться в высококвалифицированных работниках в различных отраслях экономики.

 

Это необходимо? Почему мы вводим новое законодательство?

 

Образование – это право каждого ребенка. Хорошее образование – это шанс на хорошее будущее. Польская школа должным образом подготовлена к приему детей, прибывающих из Украины, чтобы обеспечить им надлежащую поддержку, уход и безопасность.

Отсутствие образования – это не только недостаток знаний, но и трудности с интеграцией, с поиском своего пути в стране проживания, а в будущем – проблемы с поиском работы и нормальным существованием в обществе.

Мы не должны позволить лишить детей детей возможности жить хорошей жизнью, мы должны позаботиться об их образовании, безопасности, благополучии. Эти дети могут в будущем строить и Украину, и Польшу.

 

Образование, интеграция, безопасность

 

Школа – это место, где человек не только получает знания, готовится к профессиональной работе, но и устанавливает отношения, узнает о потребностях и проблемах сверстников. Дети из Украины в польской школе сохранят свою национальную и культурную идентичность. При поддержке межкультурных ассистентов им не придется бояться языкового барьера. Дети, которые не ходят в школу, подвергаются различным рискам, они более склонны к криминализации и эксплуатации (например, для различных видов незаконной работы). Мы должны предотвратить эти негативные явления.

 

Важные изменения в предоставлении пособий 800+ и Dobry Start

 

Выплата пособий 800+ и Dobry Start зависит от выполнения обязательства по обучению в польской школе.

Обязательная годовая дошкольная подготовка, обязательное школьное обучение и обязательное образование (средние школы) вступят в силу 1 сентября 2024 г. Мы просим родителей не откладывать отправку своих детей в школу.

Выплата вышеуказанных пособий будет возможна при выполнении условия участия в польской системе образования.

 

Мы работаем вместе

 

Действия, направленные на обеспечение благополучия детей-беженцев, осуществляются в консультации с украинской стороной. Мы все очень заботимся о благополучии детей.

 

Какие еще преимущества влечет за собой поправка к Закону о помощи гражданам Украины?

 

Дети из Украины будут иметь возможность изучать польский язык дополнительно-минимум 4 часа в неделю.  Период дополнительного бесплатного обучения будет продлен до 36 месяцев.

Для учителей организовано дополнительное обучение, психологическая и педагогическая поддержка.

У детей будет возможность воспользоваться помощью межкультурного ассистента. Предусмотрена финансовая поддержка органов управления школами.

 

Каковы исключения в процессе обучения для украинцев?

 

В 2024/2025 учебном году ученики, обучающиеся в старших классах школ, функционирующих в системе образования Украины, не будут обязаны посещать польские школы. Они могут продолжить учебу в онлайн-формате.

 

Ученикам 8-го класса не нужно будет сдавать экзамен по польскому языку на экзамене восьмиклассника.

 

Министерство образования начинает информационную кампанию относительно новых правил. Мы просим все средства массовой информации, неправительственные организации, а также украинские семьи поддержать распространение ключевой информации по вопросу посещаемости детьми школы.

 

Źródło: MEN