SALE ŚWIETLICY

W godzinach porannych, a także w godzinach popołudniowych 16.00 – 17.00 wszyscy uczniowie korzystający z opieki świetlicowej przebywają w sali nr 016.

Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie przebywają w następujących salach:
• sala nr 11 – dzieci z klas 1a
• sala nr 016 – dzieci z klas 2a, 2b, 3o
• sala nr 04 – dzieci z klas 3a, 3b 4a, 4b i starsze.

Każdego dnia działania wychowawców świetlicy służą zapewnieniu bezpieczeństwa i tworzeniu warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi naszych podopiecznych, dlatego możliwy jest – w miarę potrzeb – inny przydział dzieci do sal.

Plan dnia każdej z grup wychowawczych przewiduje także pobyt na świeżym powietrzu. W godzinach popołudniowych – przy dobrej pogodzie – uczniowie przebywają na boisku szkolnym.
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

Coraz więcej dzieci i coraz dłużej przebywa w naszej świetlicy dlatego wszyscy – dyrekcja, nauczyciele – troszczymy się o to, by była miejscem, w którym można miło i pożytecznie spędzić czas.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im sprzyjających warunków wszechstronnego rozwoju.

Zadania świetlicy szkolnej
  • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
  • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
  • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
  • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
  • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
  • Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
  • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły. 
ZAJĘCIA PROGRAMOWE

W świetlicy dzieci mają czas na odpoczynek, a więc na swobodną zabawę, rozrywkę, czy nawiązywanie kontaktów z kolegami i koleżankami.

Każdego dnia dzieci mają zapewnione warunki do rekreacji, zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, bądź w sali zabaw.

Codziennie w świetlicy dzieci mają okazję do działania w różnych obszarach – wychowawcy świetlicy organizują zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci oraz wspierające uczniów z trudnościami.

Wśród naszych propozycji znajdują się zajęcia plastyczne, muzyczne, techniczne, czytelnicze, rozrywki umysłowe. 

Zajęcia rozwijające zainteresowania i pomoc w nauce w świetlicy

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Forma zajęć

Termin

Godzina

Imię
i nazwisko nauczyciela

Sala

Uczniowie

Kółko sportowe ”Olimpijczyk”

poniedziałek

12.45-13.45

Ewelina Reut

SGD

uczniowie
z klas 1-3

Gra na flażoletach

wtorek

12.45-13.45

Maria Bobrowska

13

uczniowie
z klas 2-3

„Spryciarze” – zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)

środa

12.45-13.45

Anna Szymczak

13

uczniowie
z klas 3

„Sznurkowe wariacje” – makrama dla każdego

14.00-15.00

Anna Szymczak

13

uczniowie
z klas 4-6

Gry i zabawy sportowe

14.00-15.00

Beata Maciejewska

SGD

uczniowie
z klas 4-6

Świetlicowy Klub Czytelnika

czwartek

12.45-13.45

Beata Ignor

13

uczniowie
z klas 1-4

Matematyka dla każdego

12.45-13.45

Nataliia Logai

05

uczniowie
z klas 5

Zajęcia plastyczne „Plastuś

piątek

12.45-13.45

Beata Ruszkowska

13

uczniowie
z klas 1-3

Matematyka dla każdego

13.45-14.45

Nataliia Logai

05

uczniowie
z klas 4

 

 

Pomoc w nauce w świetlicy

Forma zajęć

Termin

Godzina

Imię i nazwisko nauczyciela

Sala

Uczniowie

Pomoc w nauce

poniedziałek

12.45-13.45

Maria
Gmerek-Ochocka

14

uczniowie
z klas 1-3

Pomoc w nauce

wtorek

12.45-13.45

Maria
Gmerek-Ochocka

14

uczniowie
z klas 1-3

Pomoc w nauce

środa

12.45-13.45

Marlena
Gajewska-Młynarczyk

12

uczniowie
z klas 1-3

Pomoc w nauce

czwartek

12.45-13.45

Marlena
Gajewska-Młynarczyk

14

uczniowie
z klas 1-3

Pomoc w nauce

piątek

12.45-13.45

Maria
Gmerek-Ochocka

12

(016)

uczniowie
z klas 1-3

 

INFORMACJE NA TEMAT DOBROWOLNEJ SKŁADKI RODZICÓW NA RZECZ ŚWIETLICY 

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu organizacyjno - informacyjnym, Rada Rodziców założyła konto bankowe, na które można dobrowolnie wpłacać składkę na potrzeby świetlicy. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane będą na zakup materiałów do prac plastycznych i technicznych, gier, zabawek, układanek, sprzętu sportowego, książek do biblioteczki świetlicowej oraz drobnych nagród i słodyczy.

W bieżącym roku szkolnym ustalona przez rodziców składka wynosi 10 zł miesięcznie. Wpłat można dokonywać co miesiąc, raz lub dwa razy w roku na konto: 
PKO BP SKO przy Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu
53 10 20 4027 0000 1702 1322 1009 .
Przy wpłacie składki prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.