STATUT SZKOŁY

Statut szkoły jest dokumentem prawnym, który reguluje funkcjonowanie instytucji (także szkoły). 
Znajdziemy w nim m.in.:
  • wewnetrzną strukturę szkoły;
  • informacje na temat mienia i finansów szkoły;
  • cele jej istnienia;
  • opis kompetencji dyrektora, organów wewnątrzszkolnych (np. Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorzadu Uczniowskiego);
  • zasady naboru dziaci oraz ich prawa i obowiązki;
  • charakterystykę miejsc wspomagających realizację zadań szkoły takich jak np. biblioteka, świetlica czy stołówka;
  • system zasad normujących życie szkolne (np. dotyczących nagradzania, oceniania, usprawiedliwiania nieobecności uczniów, przyznawania pomocy socjalnej, zapewnienia opieki śródlekcyjnej, organizowania wycieczek, współpracy rodziców z nauczycielami).