Wewnątrzszkolny System Oceniania i Przedmiotowe Systemy Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania to element Statutu każdej szkoły, określający zasady, którymi kierują się wszyscy nauczyciele podczas oceniania uczniów. To tutaj znajdziecie Państwo informacje o tym jak oceniane są  dzieci, to znaczy:
 • jaka skala ocen obowiązuje na każdym etapie edukacyjnym;
 • jakie są kryteria ocen z zachowania;
 • co należy do obowiązków nauczycieli w kwestii oceniania;
 • kiedy i w jaki sposób będą rejestrowane ich bieżące osiągnięcia;
 • w jakich sytuacjach dopuszcza się poprawiania ocen;
 • jak ustalane są oceny za I półrocze oraz oceny roczne;
 • jakie są warunki i procedura odwołań od ocen;
 • jaka jest procedura egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 • kiedy i w jaki sposób przekazywane będą rodzicom / prawnym opiekunom informacje o postępach oraz trudnościach dzieci;
 • jak często i w jakich formach sprawdzane będą ich umiejętności i wiadomości.

Pobierz pliki

Przedmiotowy System Oceniania to zbiór szczegółowych kryteriów oceniania na każdym etapie edukacyjnym i na każdym przedmiocie, opartych na WSO, ale dostosowanych do specyfiki etapu, przedmiotu. Znajdziecie tu Państwo m.in.:
 • podstawowe i rozszerzone wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności;
 • co powinien zrobić uczeń, aby uzyskać konkretną ocenę;
 • sposoby oceniania na danym przedmiocie / etapie;
 • co powinien umieć i wiedzieć z danego przedmiotu uczeń kończący daną klasę / etap.